Gjeldende betingelser

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Knivkompaniet.no
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Knivkompaniet.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.
Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør.
Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.
Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel
. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Knivkompaniet.nos side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Knivkompaniet.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Knivkompaniet.no eller Knivkompaniet.nos samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår.
Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Knivkompaniet.nos side.


Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Reklamasjon

Før feil meldes til Knivkompaniet.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side.
Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Knivkompaniet.no

har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Knivkompaniet.no slik at Knivkompaniet.no kan iverksette tiltak for avhjelp.
Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Knivkompaniet.no melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Knivkompaniet.no

skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Knivkompaniet.no,
iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Knivkompaniet.no, betaler ikke Knivkompaniet.no disse utgiftene.

Angrerett:

Angrerett loven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerett loven § 15 første ledd).

Dersom du angrer ditt kjøp kan du i henhold til angrefristloven sende varen(e) tilbake til oss innen fjorten dager etter at du har mottatt din vare(r). Du sender varen(e) i samme i stand som du fikk dem. Returneringen skal ikke sendes som postoppkrav, men som vanlig brevpost. Varen(e) som blir returnert med postoppkrav vil ikke bli hentet ut. Tilbakebetaling skal skje innen fjorten dager etter at vi har mottatt varen(e) fra deg. For at angreretten skal gjøres gjeldene må varen(e) være levert til oss i tilnærmet samme mengde og samme tilstand som du mottok dem. Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende. Dersom du ikke har mottatt angrerett skjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. Du som kunde er selv ansvarlig for at varen(e) kommer tilbake til oss. Ved retur av varer anbefales Norgespakker/Smartpost, da disse er forsikret. Ved retur via vanlig A-post er du selv ansvarlig hvis vi ikke mottar pakken. Husk å alltid få sendingsbekreftelse fra posten. Vi tar ikke ansvar for bortkomne pakker som har blitt sendt uregistrert. Før du sender varen(e) i retur må du kontakte oss via e-post.


Under finner du noen viktige utdrag fra angrerett loven:


- Angrerett loven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerett loven § 6, punkt e)

- Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerett loven § 12 punkt a)

- Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerett loven § 15 første ledd).


Fremgangsmåten ved angrerett:

Send en e-post til post@nordic-webtrade.no (legg ved nødvendig informasjon), og du vil motta en mail som bekrefter at kjøpet/varen er innenfor kriteriene for angrerett.Ekstraordinære forhold

Knivkompaniet.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler.
Dette gjelder likevel ikke hvis Knivkompaniet.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Knivkompaniet.nos kontroll, og som Knivkompaniet.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Knivkompaniet.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Knivkompaniet.nos side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår

Knivkompaniet.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.


Endring i vilkårene

Knivkompaniet.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur


Er Knivkompaniet.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge
av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette
militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler,
alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Knivkompaniet.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Tilbake
All rights reserved, Nordic-Webtrade A/S. Kopirett © 2005 -2022
MVA 991.464.425 NO
Parse Time: 0.769 - Number of Queries: 52 - Query Time: 0.039888442367554